Xi măng

$11,4 tỷ

xuất khẩu 277 of 1239
1995
2015

-1,099

Độ phức tạp của sản phẩm 1028 of 1239
1995
2015

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất

Xi măng sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 277 and the 1028 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Xi măng là Trung Quốc ($832 Hàng triệu), Việt Nam ($679 Hàng triệu), Thái Lan ($646 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($614 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($563 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($895 Hàng triệu), Algeria ($420 Hàng triệu), Sri Lanka ($413 Hàng triệu), Bangladesh ($405 Hàng triệu) và Pháp ($352 Hàng triệu).

Xi măng còn được biết là bê tông, vữa, vữa, vữa, OPC.

Xi măng có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Xi măng Trade.

More on Xi măng from our other sites