Bông thô

$11,3 tỷ

xuất khẩu 278 of 1239
1995
2015

-2,474

Độ phức tạp của sản phẩm 1210 of 1239
1995
2015

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất

Bông thô sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 278 and the 1210 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Bông thô là Hoa Kỳ ($4,06 tỷ), Ấn Độ ($1,71 tỷ), Brazil ($1,26 tỷ), Úc ($800 Hàng triệu) và Burkina Faso ($452 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,37 tỷ), Việt Nam ($1,49 tỷ), Gà tây ($1,2 tỷ), Bangladesh ($1,01 tỷ) và Indonesia ($792 Hàng triệu).

Bông thô là xuất khẩu lớn nhất của Benin.

Bông thô có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Bông thô Trade.

More on Bông thô from our other sites