sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 300 and the 1358 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,75 tỷ), Philippines ($1,74 tỷ), Singapore ($581 Hàng triệu), Pháp ($456 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($436 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Philippines ($1,07 tỷ), Sơn mài Nhật ($949 Hàng triệu), Trung Quốc ($711 Hàng triệu), Hồng Kông ($564 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($537 Hàng triệu).

là xuất khẩu lớn nhất của Andorra.

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade.

More on from our other sites