Quặng đồng

$44,2 tỷ

xuất khẩu 55 of 1241
1995
2016

-2,065

Độ phức tạp của sản phẩm 1195 of 1241
1995
2016

CHL

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHL

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Quặng đồng? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Quặng đồng? List your company on Macro Market.

Quặng đồng sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 55 and the 1196 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Quặng đồng là Chile ($12,8 tỷ), Peru ($8,8 tỷ), Úc ($3,68 tỷ), Indonesia ($3,54 tỷ) và Hoa Kỳ ($2,85 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($20,9 tỷ), Sơn mài Nhật ($7,77 tỷ), Ấn Độ ($3,34 tỷ), Nam Triều Tiên ($2,98 tỷ) và Tây Ban Nha ($2,14 tỷ).

Quặng đồng có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Quặng đồng Trade

More on Quặng đồng from our other sites