Looking to buy or sell Túi dệt? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Túi dệt là Cote d'Ivoire ($20,5 Hàng triệu), Nigeria ($5,18 Hàng triệu), Đi ($4,94 Hàng triệu), Kenya ($2,19 Hàng triệu) và Azerbaijan ($2,16 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ghana ($9,3 Hàng triệu), Burkina Faso ($6,17 Hàng triệu), Mali ($6,1 Hàng triệu), Benin ($3,39 Hàng triệu) và Cameroon ($3,35 Hàng triệu).

Túi dệt còn được biết là bao, đóng gói.

Túi dệt có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Túi dệt Trade

More on Túi dệt from our other sites