Phụ Nhạc Cụ

$1,09 tỷ

xuất khẩu 626 of 773
1962
2016

1,11

Độ phức tạp của sản phẩm 120 of 773
1962
2016

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Phụ Nhạc Cụ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Phụ Nhạc Cụ? List your company on Macro Market.

Phụ Nhạc Cụ sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 626 and the 120 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Phụ Nhạc Cụ là Trung Quốc ($237 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($204 Hàng triệu), Đức ($138 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($81,5 Hàng triệu) và Pháp ($69,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($180 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($125 Hàng triệu), Indonesia ($124 Hàng triệu), Pháp ($117 Hàng triệu) và Đức ($113 Hàng triệu).

Phụ Nhạc Cụ còn được biết là máy nhịp, sậy, tuner, bảo vệ.

Phụ Nhạc Cụ có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Phụ Nhạc Cụ Trade

More on Phụ Nhạc Cụ from our other sites